Učitelia

MGR. NORA BRENCUSOVÁ
brencusova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Štvrtok 6.hodina

Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: ucitelstvo pre I.stupeň základných škôl.

MASTER UČITEĽ ANNA DURIČ
anna.duric@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Štvrtok 5.hodina

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Srbsko. Titul Špecialistka didakticko-metodických vied a Master učiteľ získala v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Momentálne pracuje na doktorandskej dizertačnej práce v odbore špeciálna pedagogika.

MGR. PAVOL KEDRO
pavol.kedro@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Piatok 7.hodina

Vyštudoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo.

MGR. SOŇA KNOLLOVÁ
sonaknoll.zsceska@gmail.com
Konzultačné hodiny : Utorok 6.hodina

Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

MGR. MÁRIA BARNINOVÁ
barninova.maria@gmail.com
Konzultačné hodiny : Streda 1. hodina

Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie.

ING. DANICA RIHOVÁ
danica.rihova@gmail.com
Konzultačné hodiny :

Učiteľka anglického a nemeckého jazyka.

MGR. AGÁTA KRAJČOVIČOVÁ
agata.krajcovicova@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Streda 6. hodina

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s prehlbujúcim predmetom hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

RNDr. JANKA KUBISOVÁ
jbreslerova@yahoo.co.uk
Konzultačné hodiny : Štvrtok 7. hodina

Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

MGR. LINDA LIPOVSKÁ
linda.lipovska1@gmail.com
Konzultačné hodiny : Štvrtok 6. hodina

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave.

ING. PETER SOJKA
peter.sojka@studentgymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Štvrtok 6. hodina

Vyštudoval Pedagogická fakulta Cyrila a Metoda v Trnave, neskôr Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovo technologická fakulta v Trnave v obore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.

MGR. BARBORA OLEJNÍKOVÁ
olejnikova.baska@gmail.com
Konzultačné hodiny : Pondelok 6. hodina

Vyštudovala učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka, literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na Univerzite Komenského v Bratislave neskôr v rámci rozširujúceho vzdelávania vyštudovala odbor Primárna pedagogika.

MGR. IVONA NAGY HUČKOVÁ
nagy.huckova@outlook.sk
Konzultačné hodiny : Piatok 1. hodina

Ukončené vzdelanie: Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, aprobácia Chémia – Ekológia.

MGR. EVA ŠKANTÁROVÁ
eva.skantarova18@gmail.com
Konzultačné hodiny : Streda 7. hodina

Študovala na FFUK v Bratislave učiteľstvo Slovenského jazyka a literatúry a na FTVŠ učiteľstvo telesnej výchovy. Evka je športovec telom aj dušou,  zároveň skvelý reprezentant a učiteľ slovenského jazyka.

MGR. VIKTÓRIA PETRASOVÁ
viktoriapetrasova@centrum.sk
Konzultačné hodiny : Streda 5. hodina

Vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má ukončenú základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

MGR. ANDREJ SEMJAN
semjan.andrej@gmail.com
Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina

Vyštudoval odbor Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – špecializácia Futbal na fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

MGR. DANA ZELINOVÁ
dana.zelinova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Utorok 5. hodina

Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra.

ADRIÁN KOCÚR
kocuradrian@hotmail.com
Konzultačné hodiny : Streda 0. hodina

Štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu. 

Mgr. DENIS LÍŠKA PhD.
liska.denis@gmail.com
Konzultačné hodiny : Piatok 0. hodina

Vyštudoval odbor vedecká biológia a ucitelstvo predmetu biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Dizertacnú skúšku vykonal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore biológia, rastlinná fyziológia.

MGR.ŠTEFÁNIA VÁCLAVÍKOVÁ
stefania.vacvalikova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Utorok 6. hodina

Vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sociálne vedy a v Ústave DPŠ VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave získala pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa v študijnom programe: učiteľstvo pre stredné školy.

MGR. ROMAN PETROV
roman.petrov@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Pondelok 0. hodina

Vyštudoval odbor „Elektroenergetika a Elektrotechnika“ na Polytechnickej univerzite v Petrohrade. Neskôr vyštudoval odbor „Učiteľstvo matematiky a filozofie“ na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

MGR. ALIA EL HAGE
aliaelhage@gmail.com
Konzultačné hodiny :

Vyštudovala hudobnú vedu na Univerzite Komenského v BA a populárnu hudbu v Londýne (British&Irish Institute of Modern Music), kde následne pôsobila ako učiteľka hudby.

MGR. IVANA ANTOŠ
antosivana11@gmail.com
Konzultačné hodiny : Streda 7. hodina

Magisterský titul získala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a biológie.

MGR. KATARÍNA BREZINOVÁ
k.brezinova3@gmail.com
Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina

Vyštudovala učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave.