Cenník Súkromnej materskej školy v Devíne

  • Príspevok v Súkromnej materskej škole činí na mesiac pre deti do 3 rokov 400,- € vrátane DPH, pre deti nad 3 roky je príspevok 282,- € vrátane DPH.
  • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný platiť mesačný príspevok vždy k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca na nasledujúci mesiac /prípadne jeho alikvotnú časť v deň nástupu dieťaťa do centra/  prevodom na účet firmy alebo v hotovosti na sekretariáte sídla Súkromnej materskej školy.
  • Zmluvné strany sa dohodli na jednorazovom zápisnom, ktoré činí 200,- € vrátane DPH. Zápisné je splatné pri podpise zmluvy do piatich pracovných dní / prevodom na účet firmy alebo v hotovosti na sekretariáte sídla Súkromnej materskej školy.
  • V prípade voľného miesta Súkromná materská škola poskytuje aj starostlivosť len vo vybrané dni, pričom príspevok na starostlivosť o dieťa na deň je 40,- € vrátane DPH.
  • V prípade voľného miesta Súkromná materská škola poskytuje aj poldennú starostlivosť, pričom príspevok na starostlivosť o dieťa na mesiac je 70% z celkovej sumy príspevku
  • Zaplatené dni sa nenahrádzajú ani neprenášajú do ďalšieho mesiaca.
  • Príspevok je krátený iba v prípade dlhodobej neprítomnosti – súvisle 10 pracovných dní a to vo výške 15 % z celkovej sumy príspevku.