Nadácia 2% dane

2% z daní môžete venovať našej nadácii na číslo účtu SK4202000000002641591655

Predmet nadačnej listiny

Nižšie uvedený zakladateľ týmto v zmysle ustanovení par. 4 a násl. zákona č. 34/2005 Z.z. a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zakladá nadáciu na podporu verejnoprospešného účelu.

I. Základné ustanovenia

Názov nadácie: Nadácia GYMNÁZIUM ČESKÁ

Sídlo nadácie: Česká 10, 831 03 Bratislava

Doba: Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú

II. Verejnoprospešný účel nadácie Nadácia sa zriaďuje za účelom:

a) podpory a rozvoja vzdelanosti žiakov a študentov Slovenskej republiky

b) propagácie podpory základných a stredných škôl

c) organizovania športových a kultúrnych podujatí

d) podpory nadaných a talentovaných žiakov a študentov, na rozvoj ich prirodzeného talentu v oblasti športu, vzdelávania, publikačnej a výchovnej činnosti, resp. v oblasti kultúry

III. Zakladateľ

Zakladateľom nadácie je School s.r.o.,

Župné námestie 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 923 890

IBAN: SK4202000000002641591655ú

O použití finančných prostriedkov budeme pravidelne informovať.

Právnické osoby poukazujú 2% prostredníctvom tlačiva daňové priznanie, oddiel IV. Na poukázanie 2 % pre fyzické osoby sú potrebné tieto tlačivá:

Kompletné informácie nájdete aj na: www.rozhodni.sk

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

Údaje o nás:

IČO: 42172411

Obchodné meno: Nadácia GYMNÁZIUM ČESKÁ

Právna forma: Nadácia

Sídlo: Česká 10, 831 03 Bratislava

Postup:

Zamestnanec

  1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  1. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  1. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  1. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

  1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  1. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)