ZÁPIS do 1.ročníka SZŠ Devín

Prijímacie pohovory do 1.ročníka SZŠ Devín

  • Dňa 14.4.2024 (nedeľa) v čase od 10:00 hod do 14:00 hod – ZMENA

  • Dňa 15.4.2024 (pondelok) v čase od 15:00 hod do 18:00 hod

Spôsob podania prihlášky

  • do 31.3.2024 osobne, poštou (Kremeľská 2, 84110 Bratislava) alebo emailom (sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk) scan v listinnej podobe, alebo priamo v škole počas zápisu (tlačivo na vyplnenie „Prihláška do 1.ročníka“ dostanú rodičia v našej škole).

Zápis bude prebiehať:

  • fyzicky za prítomnosti zákonných zástupcov dieťaťa, dieťa bude preskúšané samostatne (bez rodiča) z matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka a školskej zrelosti
  • k zápisu je potrebné priniesť:
– RODNÝ LIST DIEŤAŤA ( kópiu)
– OBČIANSKY PREUKAZ  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
– Vyplnenú prihlášku do 1.ročníka
– Vyplnený dotazník dieťaťa
– Splnomocnenie druhého rodiča (ak nie sú prítomní obaja rodičia)
 

Dôležité  : 

  • prihláška do 1.ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi. Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité správne vyplniť kontakty na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové.

V prípade že:

  1. a) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie.
  2. b)  nie ste v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, vypíšte čestné vyhlásenie.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku života nedosiahlo školskú zrelosť, je povinnosťou zákonného zástupcu zapísať ho do ZŠ a zároveň požiadať riaditeľku materskej školy (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, informovaného súhlasu zákonného zástupcu) o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ.

Je však nutné prísť na zápis do základnej školy (aspoň spádovej ) a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31.5.2024) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní.

Ako postupovať, ak chcete zapísať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku života?

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. V tomto prípade zákonný zástupca k prihláške prikladá súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Podmienky prijatia dieťaťa do 1.ročníka :

  • Dieťa musí uspieť v školskej zrelosti
  • Podľa dosiahnutého počtu bodov v testoch, so zreteľom na možný počet prijatých uchádzačov