Kedy je dieťa zrelé do školy

2022-09-SK-DEVIN-017

Pod pojmom školská zrelosť (spôsobilosť, pripravenosť) sa rozumie schopnosť dieťaťa prevziať a úspešne plniť požiadavky kladené na jeho osobnosť v začiatočných fázach školského vyučovania. Tieto požiadavky sa vzťahujú na telesnú, intelektuálnu a sociálnu, morálnu stránku osobnosti dieťaťa.

Charakteristika školskej zrelosti, ktorá sa posudzuje pri zápise detí do 1. ročníka ZŠ obsahuje:

 1. Telesnú zrelosť: zahŕňa celkový stav vývinu organizmu dieťaťa a jeho zdravia. (imunita, sila, chrbtica…)
 2. Rozumovú zrelosť: predpokladá sa diferencované vnímanie v oblasti vizuálnej a akustickej, dieťa je schopné rozlíšiť zvukovú a vizuálnu podobu slova, rozvíja sa logické myslenie (aj keď je stále spojené s konkrétnymi predmetmi a činnosťami), zvláda analýzu celku na časti (predpoklad pre zvládnutie výučby čítania, písania a počítania).
 3. Percepčnú zrelosť: odráža sa v stupni rozvoja detskej kresby, ktorá je detailnejšia a v schopnosti napodobniť predložený tvar. Úzko súvisí s rozvojom jemnej motoriky, grafomotoriky a senzorickej koordinácie.
 4. Citová zrelosť: predpokladá sa relatívna emocionálna stabilita a zníženie impulzívnych reakcií v detských prejavoch, kladný vzťah k učeniu, školskej práci a samostatný postup od hry k cieľavedomej práci s dokončením úlohy.
 5. Sociálna zrelosť: spočíva v prijatí roly školáka a zvládnutí jednoduchých sociálnych situácií v škole, v prejavení potreby stýkať sa s rovesníkmi a inými ľuďmi, spolupracovať, podriadiť sa skupine a autorite učiteľa, dobre znášať odlúčenie od matky a blízkych.

V súvislosti s posudzovaním školskej zrelosti dieťaťa telesné predpoklady posudzuje lekár, duševné psychológ, avšak musí tu byť zabezpečená úzka spolupráca a celkové posúdenie dieťaťa, pretože medzi jednotlivými aspektami školskej zrelosti sa môžu často vyskytovať aj veľké rozpory a protirečenia. Pri zápise detí do 1. ročníka sa diagnostikuje vnútorná a vonkajšia pripravenosť dieťaťa prostredníctvom testu školskej zrelosti, posudzuje sa čistota reči, komunikačné schopnosti dieťaťa, ale aj smelosť (v prípade potreby sa treba obrátiť na odborníkov pediatrov, psychológov a logopédov). Úlohy predkladané deťom môžu obsahovať:

 • kresbu postavy
 • spievanie piesne, recitovanie básničky
 • určovanie farieb
 • identifikácia priestorových a časových vzťahov
 • poznávanie geometrických tvarov, pojmy hore-dole-vľavo-vpravo
 • počítanie predmetov do šesť, porovnávanie viac – menej – rovnako…

Úlohy sa vyskytujú v rôznej forme, ale obsah testovania je rovnaký. Skúsené učiteľky pri kontakte s dieťaťom prispôsobia tempo testovania konkrétnemu dieťaťu.