Cenník Súkromnej základnej školy v Devíne

 • Administratívny poplatok 350,- € na začiatku každého školského roka
  • Príspevok v súkromnej základnej škole je pre školský rok je:
1320,- € pre prvý stupeň – 1. až 4.ročník
600,- € pre školský klub detí na prvom stupni ZŠ – 1. až 4.ročník
1650,- € pre druhý stupeň – 5. až 9.ročník
 • Zákonný zástupca žiaka na prvom stupni je povinný zaplatiť príspevok vo výške 1320,- € v 1. až 4. ročníku v troch splátkach:
  1. splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 440,- € v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do júna príslušného roka
  2. splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 440,- €
  3. splátka do 15. februára príslušného roka vo výške 440,- €
 • Zákonný zástupca žiaka na prvom stupni je povinný zaplatiť príspevok za školský klub detí vo výške 600 € v 1. až 4. ročníku v dvoch splátkach:
  1. splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 300,- € v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do júna príslušného roka
  2. splátka do 15. februára príslušného roka vo výške 300,- €
 • Zákonný zástupca žiaka na druhom stupni je povinný zaplatiť príspevok vo výške 1650 € v 5. až 9. v troch splátkach:
  1. splátka do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy vo výške 550,- € v nástupnom ročníku, vo vyšších ročníkoch do júna príslušného roka
  2. splátka do 15. novembra príslušného roka vo výške 550,- €
  3. splátka do 15. februára príslušného roka vo výške 550,- €
 • Zápisné na štúdium vo výške 600 € sa uhrádza spolu s prvou splátkou pri nástupe na štúdium, t.j. do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy
 • Pri štúdiu v zahraničí zaplatí žiak  pomernú časť príspevku, t.j. za každý začatý mesiac na súkromnej základnej škole. V prípade, že bude v zahraničí celý školský rok, zaplatí 50% príspevku na daný školský rok.
 • Súkromná základná škola si vyhradzuje právo každoročne jednostranne zvýšiť príspevok z dôvodu inflácie, avšak len do výšky ročného indexu rastu spotrebiteľských cien vyhláseného Štatistickým úradom SR za uplynulý kalendárny rok. Zvýšenie príspevku sa vykoná vždy k 1.januáru nasledujúceho roka jednostranným dodatkom k zmluve, ktorého prílohou bude údaj ŠÚ SR o indexe rastu spotrebiteľských cien.
 • Súkromná základná škola si vyhradzuje právo jednostranne zvýšiť príspevok z dôvodu zmeny výšky normatívneho príspevku od štátu na žiaka, avšak len do výšky rozdielu medzi normatívnym príspevkom medzi štátnou a súkromnou školou. Zvýšenie príspevku sa vykoná vždy k 1.januáru nasledujúceho roka jednostranným dodatkom k zmluve.
 • Súkromná základná škola si vyhradzuje právo každoročne jednostranne zvýšiť príspevok do výšky maximálne 5 % príspevku z dôvodu zmeny nákladov na prevádzku školy. Zvýšenie príspevku sa vykoná vždy k 1.januáru nasledujúceho roka jednostranným dodatkom k zmluve.