Deň Zeme Štvrtáci pre prvákov

Žiaci 4.B triedy v rámci tematického vyučovania pri príležitosti Dňa Zeme uskutočnili rovesnícke vzdelávanie pre obidve triedy 1. ročníka. Na workshope prezentovali projekt KozmixLab: Svet rastlín očami objektívu, ktorý realizovali na environmentálnom krúžku. Táto hodina pozostávala z teoretickej a praktickej časti.  V teoretickej časti štvrtáci porozprávali o tom, na akom predmete robili projekt, prečo ho robili a čo ich k tomu viedlo, na čo bol projekt zameraný a čo bolo jeho cieľom, predstavili svoju bádateľskú činnosť, ktorou bol výskum klíčenia a rastu rastlín, ako výsledky svojho výskumu prezentovali. Pri rozprávaní sa snažili používať slová, ktorým prváci rozumejú. Praktickou časťou hodiny bolo sadenie semienok rastlín žiakmi prvého ročníka. Na začiatku štvrtáci vysvetlili ako budú semienka sadiť a rozdelili žiakov do menších skupín. Každá skupina pracovala samostatne pod vedením jedného štvrtáka. Počas výkladu a prípravy na praktickú časť žiaci používali rôzne formy a metódy, učebné pomôcky. Na záver hodiny štvrtáci vysvetlili ako sa o zasadené semienka majú prváci starať.