Vedenie školy

PaedDr. Martina Danišová

Zriaďovateľka gymnázia, základnej a materskej školy a súčasne riaditeľka gymnázia Česká 10
riaditel@gymnaziumceska.sk

Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte prírodných vied v Nitre, v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, v špecializácii matematika.

RNDr. Karol Janíček
Riaditeľ základnej školy
karoljanicek@gmail.com

Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov matematika a geografia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Zamestnanci školy

PAULÍNA BÓRIKOVÁ
sekretariat.devin@gymnaziumceska.sk
Tajomníčka školy

Študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre, učiteľstvo 1-4 ZŠ. Do školy nastúpila na pozíciu vychovávateľky, v súčasnosti je tajomníčkou školy v Devíne.

MGR. IVANA ANTOŠ
antosivana11@gmail.com
Konzultačné hodiny : po dohode

Študovala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave v odbore ucitelstvo anglického jazyka a literatúry a biológie.

MGR. NORA BRENCUSOVÁ
brencusova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Štvrtok 6.hodina

Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: ucitelstvo pre I.stupeň základných škôl.

MGR. KATARÍNA BREZINOVÁ
k.brezinova3@gmail.com
Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina

Vyštudovala učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave.

MASTER UČITEĽ ANNA DURIČ
anna.duric@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Štvrtok 5.hodina

Vyštudovala učiteľstvo pre 1.stupeň základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity v Novom Sade, Srbsko. Titul Špecialistka didakticko-metodických vied a Master učiteľ získala v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

MGR. DAJANA FÜRSTEN
dajanafursten@gmail.com
Konzultačné hodiny : Pondelok 8. hodina

Vyštudovala odbor učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

MGR. ALIA EL HAGE
aliaelhage@gmail.com
Konzultačné hodiny : Štvrtok 6. hodina

Vyštudovala hudobnú vedu na Univerzite Komenského v BA a populárnu hudbu v Londýne (British&Irish Institute of Modern Music), kde následne pôsobila ako učiteľka hudby.

MGR. PAVOL KEDRO
pavol.kedro@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Piatok 7.hodina

Vyštudoval na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova a šport, špecializácia trénerstvo.

MGR. SOŇA KNOLLOVÁ
sonaknoll@gmail.com
Konzultačné hodiny :

Vyštudovala odbor špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

MGR. YEVHENIIA KOLTSOVA
yevheniiakoltsova@gmail.com
Konzultačné hodiny :

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v obore majster telesnej výchovy, hudobného umenia a umeleckej kultúry.

MGR. JÁN KONEČNÝ
jan.konecny@studentgymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : podľa dohody

Vyštudoval učiteľstvo akademických predmetov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bakalárske štúdium: učiteľstvo fyziky a etickej výchovy, magisterské štúdium: učiteľstvo fyziky a učiteľstvo filozofie a občianskej náuky.

RNDr. JANKA KUBISOVÁ
jbreslerova@yahoo.co.uk
Konzultačné hodiny : Pondelok 7. hodina

Vyštudovala odbor: učiteľstvo predmetov biológia – matematika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Rigoróznu skúšku vykonala na Fakulte botaniky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

MGR. AGÁTA KRAJČOVIČOVÁ
agata.krajcovicova@gymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Streda 6. hodina

Vyštudovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a učiteľstvo pre 1. st. ZŠ s prehlbujúcim predmetom hudobná výchova na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v BB.

MGR. LINDA LIPOVSKÁ
linda.lipovska1@gmail.com
Konzultačné hodiny : Piatok 6. hodina

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave.

MGR. BARBORA OLEJNÍKOVÁ
olejnikova.baska@gmail.com
Konzultačné hodiny : Piatok 6. hodina

Vyštudovala učiteľstvo etickej výchovy a slovenského jazyka, literatúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v BB. Na UK v Bratislave neskôr v rámci rozširujúceho vzdelávania vyštudovala odbor Primárna pedagogika.

MGR. VIKTÓRIA PETRASOVÁ
viktoriapetrasova@centrum.sk
Konzultačné hodiny : Utorok 6. hodina

Vyštudovala odbor predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má ukončenú základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka.

ING. DANICA RIHOVÁ
danica.rihova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Streda 6. hodina

Učiteľka anglického a nemeckého jazyka.

MGR. ANDREJ SEMJAN
semjan.andrej@gmail.com
Konzultačné hodiny : Štvrtok 1. hodina

Vyštudoval odbor Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – špecializácia Futbal na fakulte Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

ING. PETER SOJKA
peter.sojka@studentgymnaziumceska.sk
Konzultačné hodiny : Utorok 6. hodina

Vyštudoval Pedagogickú fakultu Cyrila a Metoda v Trnave, neskôr STU v Bratislave, Materiálovo-technologickú fakultu v Trnave v odbore: učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.

MGR.ŠTEFÁNIA VÁCLAVÍKOVÁ
stefania.vaclavikova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Utorok 5. hodina

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v obore sociálne vedy. DPŠ v Bratislave – učiteľstvo pre stredné školy.

MGR. LUBOMIRA ZAIETS
lubomirakolesova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Utorok 6. hodina

Vyštudovala na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave odbor: Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v kombinácii anglický jazyk a  literatúra – dejepis.

MGR. DANA ZELINOVÁ
dana.zelinova@gmail.com
Konzultačné hodiny : Utorok 2. hodina

Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra.