Na svete nie si sám

Dňa 20. 9. 2023 lektorka Mgr. Zuzana Šutá vo všetkých triedach I.st. ZŠ uskutočnila prednášku s názvom  „Na svete nie si sám“, spracovanú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Z prednášky sa žiaci dozvedeli o podpore individuality a zdravého sebavedomia, ako zvládnuť negatívne emócie (hnev, závisť…), o prevencii sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, extrémizmus) a zároveň o akceptácii kultúrnej rozmanitosti a rozvoja zodpovednosti voči sebe a svojmu okoliu. Žiakom sa prednáška páčila a odniesli si veľa poznatkov ako sa majú správať a dodržiavať pravidlá v triede aj v živote, neposmievať sa spolužiakom a ochraňovať mladších kamarátov.