Slovné druhy u tretiakov

Na vyučovacej hodine SJL u tretiakov sme sa venovali téme slovné druhy. Aby žiaci túto tému vnímali zaujímavo a prakticky, vyučujúca im dala priestor na vyjadrenie sa prostredníctvom časti tela, ktorá má súvislosť s delením slovných druhov na 10 skupín. Hneď prišli na to, že sú to ruky a nohy, na ktorých máme po 10 prstov. Žiaci boli nadšení, že sme sa venovali slovným druhom netradičným spôsobom. Ich prezentácie a vzájomná spolupráca boli zaujímavé a ukázali, že aj gramatika môže byť zábavná. Verím, že takýmto spôsobom sme im pomohli lepšie pochopiť a zapamätať si túto tému.