Dôležité informácie k zápisu

 • Každé dieťa, ktoré k 1. septembru príslušného kalendárneho roka dovŕši šesť rokov, musí byť v súlade s platnou legislatívou zapísané do prvého ročníka základnej školy. Vzhľadom k tomu, že sme výberová škola, odporúčame zistiť si termín zápisu na Vašej spádovej (príp. inej alternatívnej) škole a absolvovať zápis aj tak s uvedením informácie, že sa hlásite aj na inú školu.
 • Vstup do školy je významným medzníkom v živote dieťaťa, pretože sa podstatne mení činnosť dieťaťa. Zatiaľ, čo v predškolskom veku bola prevládajúcou formou činnosti hra, v školskom období sa na prvé miesto dostáva učenie.
 • Na označenie úrovne vývinu dieťaťa pri vstupe do školy sa používa výraz školská zrelosť. Vysvetľuje sa ako úroveň telesného a psychického vývinu, ktorá umožňuje dieťaťu bez ťažkostí sa zúčastňovať spoločného vyučovania v triednom kolektíve a s úspechom si osvojiť školské vedomosti.
 • U dieťaťa sa v prvom rade posudzuje zrelosť telesná, kognitívna (rozumová), emocionálna, motivačná a sociálna.
 • Školsky spôsobilé dieťa by už malo lepšie ovládať svoje telo, lepšie koordinuje autonómne a voľné pohyby. Vie skákať aj na jednej nohe, behá, prelieza, chytá loptu, skáče cez švihadlo, robí kotrmelce. Dieťa lepšie šetrí silami, je schopné vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby. Má správne držanie písacích potrieb, napodobňuje písmená a tvary, vie nakresliť postavu, navliecť korálky.
 • Čo sa týka kognitívnej (rozumovej) zrelosti, dieťa začína realistickejšie chápať svet, je menej závislé na svojich okamžitých potrebách, má dostatočnú koncentráciu pozornosti.
 • Dieťa sa vyjadruje vo vetách, správne vyslovuje všetky hlásky, vie povedať: svoje meno, adresu, dátum narodenia, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia, základné farby, geometrické tvary, časti tela. Dokáže počítať do 10 (vzostupne, zostupne), vie zopakovať vetu (6-8 slov). Vie vyrozprávať krátky príbeh, zážitok, rozprávku…
 • Školsky zrelé dieťa má taktiež dobre vyvinutú orientačnú a rozlišovaciu schopnosť – tzn. vie rozlíšiť: pravý/ľavý, hore/dolu, pred/nad/cez, dnes/včera/zajtra, ráno/obed/večer a pod.
 • Školsky spôsobilé dieťa je emocionálne stabilnejšie, je schopné potlačiť impulzívne reakcie a zapojiť city do motivácie ku školskej práci. Je schopné vyrovnať sa s pocitom strachu, napätia, trémy a obáv z neúspechu. Je odolné voči záťaži vyplývajúcej zo školských situácií.
 • Čo sa týka sociálnej zrelosti, dieťa dokáže byť dlhšiu dobu bez matky a je schopné akceptovať autoritu učiteľa, nehanbí sa nadviazať kontakt a začleniť sa do novej skupiny detí. Vie s ostatnými deťmi spolupracovať na úlohe, vie sa na chvíľu vzdať svojich osobných potrieb a vie sa sústrediť na spoločný cieľ. Sociálne zrelé dieťa je samostatné a má primerané sociálne návyky (tzn. samostatná samoobsluha, vie sa obliecť, zaviazať šnúrky, ísť sám na toaletu).
 • Teraz si určite kladiete otázku, či je Vaše dieťa zrelé a pripravené na školu. Keďže sa bavíme o budúcich prváčikoch, radi by sme Vás upozornili na to, že práve Vy ste tie vzory, ktoré dieťa napodobňuje, od ktorých si berie príklad a snaží sa ich odzrkadľovať vo svojom správaní. Takže dôležitý je hlavne Váš postoj ku škole a k povinnostiam. Pretože aký postoj zaujmete Vy, taký postoj bude mať aj Vaše dieťa.
 • Pre Vaše dieťa bude škola veľká zmena, pretože sa bude musieť podriadiť časovému rozvrhu, autorite učiteľa, kolektívu detí, bude sa musieť sústrediť aj na veci, ktoré pre neho budú menej príťažlivé, má počúvať, pochopiť. Venujte, prosím, svoj čas dieťaťu a trénujte a rozvíjajte uňho tieto kompetencie a hlavne ho hravou formou pripravujte na dôležitú zmenu v jeho živote.
  V tejto chvíli nastupuje naša činnosť, ktorá Vám môže uľahčiť rozhodovanie o odklade resp. o zrelosti Vášho dieťaťa. Pri zápise na našu školu bude Vaše dieťaťa ako prvé robiť orientačný test školskej zrelosti, ktorý je administrovaný pedagógom v oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka. V tomto teste majú deti napodobniť tvary písaných písmen, obkresliť určitý tvar, plniť slovné inštrukcie, ďalej bude pracovať s číslami, čím zisťujeme matematickú predstavivosť, zisťujeme ich bezprostrednú pamäť, budeme sa zameriavať na verbálnu komunikáciu dieťaťa, budeme pracovať so slovami, čím zisťujeme aj ich čistotu reči dieťaťa.
  Následne prebehne psychologické posúdenie spomínaných spôsobilostí Vášho dieťaťa, ktoré vykoná odborník – školská psychologička.