Prijatie, prestup žiaka do ZŠ

Na prestup žiaka z inej školy je potrebné podať žiadosť o prijatie žiaka – najneskôr do 31.5.2024.  Žiak bude následne pozvaný na prestupové skúšky, ktoré sa uskutočnia dňa: 18.6.2024.
Skúšky sa konajú formou testov z predmetov matematika, slovenský jazyk a anglický jazyk. Pre úspešné zvládnutie testov musí žiak dosiahnuť minimálne 70%. Následne bude rozhodnuté o prijatí/neprijatí žiaka na štúdium, s prihliadnutím na úspešnosť v testoch a voľné miesto v ročníku.
Žiadosť na stiahnutie tu …